Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inseminační dávky sexovaného spermatu a jejich využívání

František Louda

V posledních několika letech některé šlechtitelské firmy uvedly na trh sexované sperma. Je to výsledek letitého výzkumu. Myšlenka změny poměru pohlaví narozeného potomstva zaměstnávala vědecké pracovníky již od 70. let minulého století. Změna poměru pohlaví může mít významný dopad na ekonomiku produkce živočišné výroby a samozřejmě na genetický pokrok.

Průtoková cytometrická separace tzv. Beltsvillská metoda sexování spermatu - byla vyvinuta na konci 80.-tých let a Ministerstvo zemědělství USA - USDA ji nechalo patentovat. První vědecká práce o této metodě byla publikována v roce 1987 Johnsonem a Clarkem.

Díky vysokému indexu třídění a citlivosti proudové cytometrické separace a vyrovnanosti indexu – plochy hlavičky v µm2 x % diference obsahu DNA ve spermii býka je tato metoda nejúčinnější u skotu. U ostatních druhů hospodářských zvířat je zatím tato metoda sexování spermií méně účinná.

Metoda Průtokové cytometerie

Metoda je založena na rozdílu v množství DNA ve spermiích. U skotu, spermie s X kombinací chromozomů mají o 3,8 % více DNA a jsou těžší než spermie s Y kombinací chromozomu. Tento rozdíl způsobí, že jsou o trochu těžší a díky fluorescenčnímu barvivu, které se váže na DNA, jsou po ozáření laserem jasnější. Následně se spermii přidělí kladný náboj pro samičí pohlaví a záporný náboj pro samčí pohlaví. Podle náboje jsou na konci kapiláry spermie rozděleny samčí pohlaví a samičí pohlaví.

Metoda není stoprocentní, chybovost se pohybuje na úrovni cca 10 a 15%. Pro následující výrobu inseminačních dávek chovatele zajímají pouze X spemie. Sexované inseminační dávky s 90% jistotou předpovídají, že narozené tele bude jalovička.

Současný výzkum ukazuje, že sexované semeno nemá žádný negativní dopad na narozená telata. Má však přece jistou nevýhodu oproti běžnému semenu. Kvůli výrobním postupům, které jsou nevyhnutelné, trvá delší dobu, než je sperma zamrazeno. Celý proces třídění jednoho ejakulátu průtokovým cytometerem trvá několik hodin. Výsledkem je, že aktivita a oplozovací schopnost spermií klesá a následně se snižuje i míra zabřezávání. Sexované sperma snižuje zatím míru zabřezávání u skotu o 15 – 28 %. Vyrobí se také podstatně méně inseminačních dávek z jednoho odebraného ejakulátu býka.

Požadavky na selekci býků pro produkci sexovaných inseminačních dávek

Při výběru býků vhodných pro sexování semene je důležitá výborná kvalita v následujících ukazatelích:

 • v koncentraci spermií ve spermatu,
 • v progresívním pohyb spermií vpřed za hlavičkou – aktivita,
 • výborný zdravotní stav býka,
 • požadavky trhu – poptávka.

Využití sexovaných inseminačních dávek

 • v chovech s nadprůměrnou reprodukcí – dobrá úroveň zabřezávání,
 • používat inseminační dávky přednostně pro inseminaci jalovic při 1. nebo 2. inseminaci,
 • u jalovic se musí projevit plnohodnotná říje, jsou dobře tělesně vyvinuté a hmotnost je kolem 380 kg,
 • inseminace musí nastat nejpozději 12 hod po zjištění říje – 1 pejeta na 1 inseminaci,
 • nepoužívat tyto inseminační dávky při časované synchronizaci, ani při superovulaci,
 • v případě využití u ET se doporučují použit 3 ID, ale rostou náklady,
 • ale pokud se používají v kombinaci se synchronizačním programem, je třeba inseminovat při zjištění optimální doby, asi 6 hodin před koncem říje,
 • k inseminačnímu úkonu určit zkušeného inseminačního technika,
 • inseminační dávky uchovávat a manipulovat s nimi žádoucím způsobem,
 • při rozmrazení ID musí být dodrženy přesně všechny postupy.

U sexovaných ID je garantováno po rozmrazení pouze 1,6 až 2,1 miliónu živých spermií, kdežto konvenční ID v ČR obsahují cca 10 až 18 miliónů živých spermií po rozmrazení. I z těchto důvodů výrobci sexovaných ID uvádějí, že je horší zabřezávání o 10 a 28 % oproti normálním inseminačním dávkám.

Postup při použití sexované ID

 • ujistit se, zda je jalovice ve stáji fixovaná; teplota vody pro rozmrazení musí být 35 - 37°C,
 • nevyndávat dávku z kontejneru dříve než je vše připraveno,
 • při rozmrazování pejety dodržet přesně teplotu 37°C a čas zahřívání 40 sec.,
 • rozmrazovat jen jednu dávku, která se po vyjmutí z kontejneru okamžitě vloží do vody s překontrolovanou teplotou,
 • pejeta se vyjme z vody, osuší a co nejrychleji vloží do předehřáté inseminační aparatury, tím se zabrání tepelnému šoku.

Výhody používání sexovaných inseminačních dávek

Sexované inseminační dávky jsou využitelné při šlechtění a zlepšování ekonomické efektivnosti obnovy stáda. To znamená, že vyšší podíl jalovic s vysokou genetickou hodnotou se vrací pro obnovu stáda a dovolí tak vyšší brakování. Chovatel se může celkem přesně rozhodnout, kolik jaloviček potřebuje na doplnění stáda, na možné rozšíření chovu, nebo na prodej.

Další výhodou je, že se zredukují problémové porody. Při narození jalovičky je porod mnohem lehčí než při narození býčka. Jalovice není po porodu tolik vyčerpaná a lépe zahájí laktaci.

Samozřejmě, že se chovatel může rozhodnout i pro býčka. Např. v Holandsku dost často inseminují krávu na poslední laktaci semenem býka masného plemene. Kříženec je pro chovatele finančně velmi zajímavý a tato investice je určitě zisková.

Snaha šlechtitelských společností produkující sexované ID je chovateli maximalizovat ekonomickou návratnost používání sexovaných inseminačních dávek. Největší efekt a zisk se projeví u stád s důsledným managementem, který vyžaduje přesnou identifikaci zvířat, znalost genetické úrovně stáda, monitorování užitkovosti a velmi dobrou reprodukci.

Avšak jalovice vyprodukované navíc, než je potřeba trhu, mohou v budoucnu zásadně snížit cenu vysokobřezích jalovic.

Použití sexovaného spermatu i když umožňuje získání až 90% telat samičího pohlaví, neumožní v komerčních farmách ekonomickou produkci těchto telat. Důvodem je klesající úroveň zabřezávání, proto je stále ekonomicky výhodnější použit konvenční ID, zvláště u krav. Výhodné je inseminovat sexovanou ID jalovice na 1. inseminaci. Sexovaná ID se stává v kombinaci s biotechnickými metodami – synchronizací říje a ovsynchem, jedním z významných intenzifikačních nástrojů v chovu dojeného skotu již dnes. Sexování spermatu v budoucnu významným způsobem ovlivní poměry dosud chovaných užitkových typů skotu i strategii realizace reprodukčního procesu. Náklady spojené s používáním sexovaného spermatu jsou pro chovatele investicí do budoucna.